Barnesyn

Medarbeidere som jobber med barn skal ha et positivt og kjærlig syn på barn. De skal forstå og anerkjenne barns rettigheter som stadfestet av FNs barnekonvensjon, og prinsippene fra fagutviklingsarbeidet MITT LIV:

  • Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt
  • Barn og unge er like mye verdt som voksne
  • Barn og unge trenger kjærlighet, må bli trodd på og bli tatt på alvor

Barneperspektivet

Barneperspektivet i Barnehjernevernet har Oslo kommunes barnesyn og verdier i bunn. Verdiene skal bidra til å rette fokus mot hva barn og unge trenger fra voksne. Barn forteller at de trenger:

  • Åpenhet: Kunnskap fra barn forteller at en åpen og ærlig voksen er grunnleggende og avgjørende for at barnet kan fortelle om det som er viktig og vanskelig i livet sitt, og for å dele sine ønsker og sitt håp.
  • Samarbeid: Kunnskap fra barn sier at de voksne må forstå at det barnet kommuniserer handler om barnets eget liv. De voksne må lytte grundig og være nysgjerrige på det barnet kommuniserer. De må legge til rette for et samarbeid med barnet, noe som gjøres ved å sikre at barnet har all viktig informasjon, og at de lytter til barnets tanker. Så langt det er mulig må de voksne ta med barnet i avgjørelser som omhandler deres liv.  Å oppleve at de voksne ønsker å forstå og samarbeide kan bidra til at barn får det bedre, og at de ønsker seg selv godt.  
  • Kjærlighet: Kunnskap fra barn forteller oss at det er viktig at voksne har et varmt og åpent kroppsspråk. Det at voksne har varme øyne, en mild stemme og deler ut gode ord kan bidra til at barn opplever trygghet. Med varme i bunnen kan voksne sette grenser og ha forventninger til barnet. Denne tryggheten kan bidra til at barn åpner opp om det viktigste og vondeste de har opplevd slik at de voksne skal kunne gi god og nyttig hjelp.
  • Ydmykhet: Kunnskap fra barn sier at de voksne må ta ansvar for barna hvis noe vondt har skjedd dem. Barn beskriver dette som at de voksne må ha en ydmyk holdning, både i kroppspråk og ordbruk. De voksne må ha mot til å innrømme egne feil ovenfor barn. På den måten vil de voksne oppleves som ekte, ikke som låste, formelle roboter. Det er viktig at voksne er nysgjerrige på barns beskrivelser av hvordan virkeligheten føles for barna, fremfor å fortolke det barna sier eller føler.

Hvilket blikk du gir meg avgjør hvordan jeg ser på meg selv

Mange barn blir kun møtt som sårbare unge. Å bli møtt som sårbar kan bidra til å opprettholde et sårbart selvbilde. Barn forteller at de trenger voksne som ser at de har mye styrke. Dette er en styrke de har opparbeidet seg gjennom en vanskelig oppvekst. De trenger voksne som gir dem ansvar, og som lar barn bruke sine ressurser til å løse utfordringer. Hvilket blikk de voksne har avgjør hvilken tillit som vekkes i barnet, og hvor mye de tør å vise av seg selv. Voksne kan bidra til å hente fram barnas styrke til å klare seg videre i livet, det er derfor viktig at voksne gir barn mulighetene til å vise frem denne styrken.

Mange barn har opplevd brudd på trygge rammer, og flere har kjent på overtramp av grenser. Det betyr likevel ikke at de er svakere enn andre barn, eller at de skal behandles på en stakkarslig måte. Vit at barnas opplevelser ikke definerer dem som mennesker, men kan ha bidratt til mot, kraft og vilje til å stå ekstra hardt på. Det kan ha gitt dem styrke til å møte livet på en mer reflektert måte slik at de ser livet gjennom flere perspektiver.

«Jeg håper du kan se meg, at du kan se at jeg er så mye mer enn et problem. Jeg håper du ser hvor sterk jeg er. Jeg håper du kan se kampen jeg har kjempet, ikke bare den på utsiden, men også den viktige vanskelige kampen inni meg. Jeg ønsker at du kan vise meg hvor sterk jeg er, vise meg hva jeg har oppnådd og hvilke ferdigheter jeg har. Jeg ser som regel ikke på meg selv som sterk. Jeg vet jeg har kjempet og slåss. Jeg ser som regel bare sårene jeg har skaffet meg, jeg ser ikke seirene mine. Jeg håper at du kan vise meg hvor sterk jeg er, at du kan stå og heie på meg og gi meg råd. Jeg håper du kan være der for meg»

Det er lett å si seg enig i barnesynet og verdiene, men hva betyr det, rent praktisk, for ditt tjenestested? På hvilken måte kommer det til syne at du og dine medarbeidere anerkjenner barns kunnskap, rettigheter og grenser som likeverdige? Helt konkret, hvordan samarbeider dere med barn og utøver åpenhet, ydmykhet, kjærlighet?  Viktigst av alt – hvordan opplever barna det?

Det er viktig å ha et bevisst forhold til disse spørsmålene. Reflekter gjerne for deg selv eller i ansattgruppen.

Referanser

  • FN-sambandet (2019). Barnekonvensjonen. Hentet fra https://www.fn.no/
  • Forandringsfabrikken. (n.d.). Barnesyn og verdier. Hentet fra https://www.forandringsfabrikken.no/barnesyn-og-verdier
  • Erfaringskonsulenter ved Kompetansesenter rus – Oslo
En samlet referanseliste vil snart bli tilgjengelig for nedlasting

Postadresse:
Postboks 30 Sentrum, 0101 OSLO 

Besøksadresse:
Maridalsveien 3, 0178 OSLO 

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN