Fordypning og ressurser

Denne siden er utarbeidet for å samle ulike tilgjengelige ressurser som kan være nyttige for tjenestene som en fordypning til opplæringen i Barnehjernevernet.

Anbefalinger knyttet til god praksis for gjennomføring av barnevernøvelser og informasjon og dialog til barn og unge 

Barne- og familieetaten har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag basert på FN’s Barnekonvensjon, med målsettingen å etablere en god praksis for arbeidet med Barnehjernevernstiltak i barnevernet.  Hovedanbefalingen er å etablere en felles og enhetlig praksis for Barnehjernevernstiltakene «Barnevernsøvelser» og «Informasjon og dialog med barn og unge på deres arenaer».  

Barnekonvensjonen

FNs barnekonvensjon er en internasjonal avtale som gir barn og unge under 18 år et særskilt menneskerettighetsvern. Den gir barna de samme grunnleggende rettigheter, uansett hvem de er og hvor de bor.

Barnekonvensjonen regulerer blant annet barns rett til å bli beskyttet mot vold og overgrep.

Snakkemedbarn.no

Snakkemedbarn.no er et digitalt opplæringsprogram om samtaler med barn, spesielt samtaler ved bekymring for om barnet er utsatt for vold eller overgrep. Snakke med barn er utarbeidet av Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS. På nettsiden finnes det flere simulerte samtaler med barn, så man kan øve seg på å gjøre det trygt nok for barn å fortelle.

I tillegg finnes det artikler om ulike utfordringer knyttet til det å snakke med barn om disse temaene, og hvordan du kan jobbe med dette.

Traumer

Å bruke kunnskapen om omfanget og konsekvensene av vonde livserfaringer kalles internasjonalt for en traumeinformert tilnærming. Oslo skal være en traumeinformert by. Det betyr at medarbeiderne i kommunen har kunnskap om hvilke holdninger, språk og arbeidsform som påvirker mottakeren. Barnehjernevernet inngår i dette arbeidet. Gjennom lenkene under kan du finne mer informasjon og fordype deg i temaet traumer.

Vold og overgrep mot barn

Vold eller seksuelle overgrep i barndommen kan gi alvorlige konsekvenser for den som blir utsatt. Barnehjernevernet er Oslo kommunes satsing for å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Gjennom lenkene under kan du finne mer informasjon og fordype deg i temaene vold og overgrep.

Relasjon og medvirkning

Medvirkning handler om at barn har rett til å si sin mening, og rett til å delta i fellesskapet. Barn skal få muligheten til å ytre seg, uttrykke egne ønsker, ideer og følelser. Voksne skal lytte til barna, og ta deres tanker og meninger på alvor. Gode medvirkningsprosesser skapes gjennom trygge og varme relasjoner. Gjennom lenkene under kan du finne mer informasjon og fordype deg i temaene relasjoner og medvirkning.

Click here to add your own text

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Er du på denne nettsiden fordi du eller noen du kjenner trenger hjelp og opplever omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep?

 

JA, JEG TRENGER HJELP

NEI, FORTSETT TIL SIDEN